Ngāue ‘ofa ke tokoni atu ki ho ngaahi kaungāme‘á, fāmilí mo e komiunitií kimu‘a, lolotonga mo e hili ‘a ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē.

Ngāue ‘ofa ki hono tokanga‘i ‘o ha me‘a fakatu‘upakē

‘Oku lolotonga ngāue ‘a e National Emergency Management Agency ke nau langa hake ha mafai malava mo e ivi malava ‘o ha kau ngāue ‘ofa mālohi mo tu‘uloa ki hono tokanga‘i ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i Nu‘u Silá.

Ko e lahi taha ‘o e ngaahi komiunitií ‘oku ‘i ai ha‘anau Civil Defence Centre pe community hub (senitā fakakomiunitī). ‘E lava ke fakatahataha mai ki ai ‘a e kakai ‘o e koló lolotonga mo e hili ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē ke nau fepoupouaki ai.

‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘e fakaava ‘a e ngaahi senitaá pea fakalele ia ‘e he ngaahi tūkui koló koe‘uhi ke lava ‘a e kakaí ‘o fakataha mai ke tokoni ki honau koló lolotonga mo e hili ‘a ha me‘a fakatu‘upakē.

Fetu‘utaki ki ho‘omou Civil Defence Emergency Management Group ke ‘ilo‘i mei ai ‘a e founga te ke lava ai ‘o ngāue ‘ofá.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.

New Zealand Response Teams (Ngaahi Timi Ngāue ‘a Nu‘u Sila ki he Fakatamaki Fakatu‘upakeé pe NZ-RT)

Ko e ngaahi NZ-RTs ko ha ngaahi timi ia ‘o ha kau ngāue kuo ‘osi ma‘u faka‘ilonga ke nau ngāue ki ha fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Oku nau poupou atu ki he Civil Defence Emergency Management Groups mo honau ngaahi komiunitií ‘i he lotolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Oku fengāue‘aki ‘a e NZ-RTs mo e ngaahi sēvesi ki he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé. ‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi timi ‘i he kotoa ‘o Nu‘u Silá.

‘Oku fakahoko ‘e he ngaahi NZ-RTs ha ngaahi ngāue kehekehe ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē, kau ai ‘a e:

  • poupou ki he ngaahi sēvesi ki he fakatamaki fakatu‘upakeé
  • tokoni ki hono fetukutuku ‘o e kakaí
  • fakalele ‘o e Civil Defence Centres (Ngaahi Senitā ki he Malu ‘a e Kakaí)
  • fengāue‘aki mo e Civil Defence Emergency Management Groups ke fokotu‘utu‘u ha ngāue ki ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē.
Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence New Zealand Response Team logo

‘Ilo fekau‘aki mo e New Zealand Response Teams mo e ngaah feitu‘u ‘oku nau tu‘u takatakai ai ‘i Nu‘u Silá.

Fakatupulaki ‘o e mafai malava mo e ivi malava ‘o ha kau ngāue ‘ofa mālohi mo tu‘uloa

‘Oku lolotonga ngāue ‘a e National Emergency Management Agency ke ne langa hake ha mafai malava mo e ivi malava ‘o ha kau ngāue ‘ofa mālohi mo tu‘uloa ki hono tokanga‘i ‘o e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ‘i Nu‘u Silá. ‘Oku tukupā ‘a e National Emergency Management Agency, fakataha mo e Fire Emergency New Zealand, New Zealand Police, New Zealand Search and Rescue pea mo e Ministry of Health ki hano fakaai ha sīpinga ngāue ‘oku hoa mo e taumu‘á pea liliu ngofua fe‘unga ke feau ‘a e ngaahi pole ‘i he kaha‘ú ‘i he ngāue atu ki ha fakatamaki pea mo e fakaakeaké.

New Zealand Search and Rescue (Kautaha ‘a Nu‘u Sila ki he Kumí mo e Fakahaofí)

‘Oku lahi ‘a e ngaahi kautaha kehekehe ‘oku nau fakahoko ‘a e ngaahi sēvesi ki he kumí mo e fakahaofí ‘i Nu‘u Sila. ‘Oku fengāue‘aki fakataha ‘a e Land Search & Rescue, Coastguard New Zealand, Amateur Radio Emergency Communications, mo e Surf Life Saving New Zealand ‘i he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé ke kumi ha kakai kuo nau mole, pulia mo lavea.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Land Search and Rescue New Zealand Rapa Taiwhenua logo

Ko e Land Search and Rescue (LandSAR) ko ha kautaha ngāue‘ofa fakafonua ia. ‘Okú ne ‘oatu ha tokoni ki he kumí mo e fakahaofí ki ha kakai ‘oku mole, pulia mo lavea ‘i he kotoa ‘o Nu‘u Silá.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Coastguard logo

Ko e Coastguard New Zealand ‘okú ne fakahoko ‘a hono kumi mo e fakahaofi ‘o e kakaí ‘i tahi. ‘Oku nau fakahoko ha ngaahi polokalama ako mo ha ngaahi polokalama fakakomiunitī ki he malu mo e hao ‘i tahí.

Ko e laini matutaki ki Fafo
AREC logo

Ko e Amateur Radio Emergency Communications (AREC) ko ha kulupu ia ‘o ha kau ngāue‘ofa ‘oku nau ngāue‘aki ha ngaahi taukei ki he fetu‘utakí mo fakatekinikale ke poupou ki he kumí mo e fakahaofí ‘i Nu‘u Silá.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Surf Life Saving New Zealand logo

‘Oku fakahoko ‘e he Surf Life Saving New Zealand ha ngaahi sēvesi ki he tauhi ‘o e malu ‘a e kakaí ‘i ha fukahi vai mo ha ngaahi fakahaofi mo‘ui lolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē. ‘Oku nau toe fakahoko foki mo ha ngaahi polokalama ki he malu ‘i matātahí ma‘á e kakai ‘o e fonuá.

Fire and Emergency New Zealand (Potungāue ‘a Nu‘u Sila ki he Tāmate Afí mo e Ngaahi Fakatamaki Fakatu‘upakeé)

‘Oku fatongia‘aki ‘e he Fire and Emergency New Zealand ‘a e faka‘ehi‘ehi, ngāue atu, mo hono tāmate‘i ‘o ha afi.

Ngāue‘ofa ‘i he Fire and Emergency New Zealand ke tokoni ki he ngaahi komiunitií ke faka‘ehi‘ehi, mateuteu, ngāue atu mo fakaakeake meí ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Fire and Emergency New Zealand logo

Ngāue‘ofa ‘i he Fire and Emergency New Zealand. ‘Oku fatongia‘aki ‘e he Fire and Emergency New Zealand ‘a e faka‘ehi‘ehi, ngāue atu, mo hono tāmate‘i ‘o ha afi.

Volunteering New Zealand

Ko e Volunteering New Zealand (VNZ) ko ha kautaha ia ‘o ha ngaahi senitā ngāue ‘ofa mo ha ngaahi kautaha fakafonua mo ha ngaahi kautaha kehe ‘oku nau tukupā ki he ngāue ‘ofá.

‘E lava ‘e he VNZ ‘o fakafetu‘utaki atu koe ki ha ngaahi faingamālie ngāue ‘ofa kehekehe.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Volunteering New Zealand logo

Ngāue ‘ofa ‘i homou komiunitií. Ko e Volunteering New Zealand ko ha kautaha ia ‘o ha ngaahi senitā mo e ngaahi kautaha ngāue ‘ofa fakafonua ‘oku nau tukupā ki he ngāue ‘ofá.

Kau mai ki ai

Tokoni ke tauhi ho fāmilí, kaungāme‘á mo e koló ke nau hao ‘aki ‘a ho‘o kau atu ‘i he mateuteu ki he fakatamaki fakatu‘upakeé.