‘Oku mahu‘inga ke ‘ilo ki he ngaahi founga kehekehe ke ke kei ma‘u atu ai ‘a e ngaahi fakamatalá lolotonga ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakē.

Lētioó

Kapau ‘e mate ‘a e ‘uhilá, ‘e lava ke tokoni atu ha letiō sola pe fakamaka (pe ko ho‘o letiō ‘i ho‘o me‘alelé) ke ke ma‘u ai ‘a e ongoongo fakamuimui tahá. ‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, fakaongo ki he ngaahi letiō ko ‘ení:

Vakai ki ho‘omou Kulupu Pule ki he Malu mo e Ngaahi Fakatamaki Fakatu‘upakeé ke ‘ilo mei ai ‘a e ngaahi letiō ‘oku nau fokotu‘u atu ke ke fanongo ki ai ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē.

Emergency Mobile Alert (Fakatokanga Telefoni ki ha Fakatamaki Fakatu‘upakē)

Ko e Emergency Mobile Alert ko ha founga ia ke ma‘u ai ha fakamatala fekau‘aki mo ha ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē ‘i homou feitu‘ú. Kapau ‘e ‘i ai ha tu‘unga ‘oku ala fakatu‘utāmaki ki ho‘o mo‘uí, mo‘ui leleí pe ‘apí/koloá, ‘e malava ke ‘oatu ha ngaahi fakatokanga Emergency Mobile Alert ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke lēsisita ki ai pe tukuhifo ha app.

‘Ilo fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert
A cartoon woman receiving Emergency Mobile Alert next to a dog floating

‘I he ‘initanetí

Ki he ngaahi fakamatala fakafeitu‘u fakamuimui tahá, vakai‘i ‘a e uepisaiti mo e mītia fakasōsiale ‘a ho‘omou kōsilió. Pehē foki ki he uepisaiti mo e mītia fakasōsiale ‘a ho‘omou Civil Defence Emergency Management Group.

‘Oku tuku atu ‘a e ngaahi fakatokanga fakafonuá ‘i he uepisaiti ‘a e National Emergency Management Agency(external link).

Ko e laini matutaki ki Fafo
Twitter logo

Kumi ‘a e ngaahi fakamatala fakamuimui taha ki he me‘a fakatu‘upakeé mo e fakatamakí meí he National Emergency Management Agency. Ke ma‘u ha fale‘i ki he teuteu atu ki he ngaahi fakatamakí, muimui ki he sēnolo @NZGetReady ‘i he Twitter.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Facebook logo

Kumi ha fakamatala mo ha fale‘i faka‘ofisiale ki he me‘a fakatu‘upakeé fekau‘aki mo e founga ke mateuteu lelei ange ai ki he ngaahi fakatamakí ‘i Nu‘u Silá. Fekumi pea alea‘i ‘a e founga ke mateuteu atu ai ki ha fakatamaki fakatu‘upakē ‘e hoko, fekuki mo ha me‘a ‘oku hoko, pea mo fakaakeake vave ai.

Ko e laini matutaki ki Fafo
Civil Defence logo

Kumi ‘a ho‘o Civil Defence Emergency Management (CDEM) Group fakakoló.

‘Ilo pe ko hai ho ngaahi kaungā‘apí

Fakamaheni atu ki ho ngaahi kaungā‘apí. ‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘e lava ke mou fetokoni‘aki lolotonga ‘a e femo‘uekina ‘a e va‘a malu‘i sivilé mo e ngaahi sēvesi tokoni fakavavevavé ‘i hono tokoni‘i ‘o e kakai ‘oku nau fiema‘u lahi taha iá. Kau atu ki he ngaahi me‘a ‘i homou komiunitií pea fakamaheni ki ho ngaahi kaungā‘apí kimu‘a ‘i ha hoko ‘a ha fakatamaki fakatu‘upakē.