‘E lava ke tokoni ‘a ho‘omou mahino‘i ‘a e ngaahi uesia ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakeé ke mou haofaki atu aí. Talanoa mo kinautolu ‘i homou ‘apí pea mou fakakaukau‘i ‘a e me‘a te mou fakahoko ‘i he ngaahi tūkunga ko ‘ení.

‘Ikai lava ke mavahe mei ‘api

Two people looking out a window

Ko e nofo ‘i ‘apí ‘e ala ‘uhinga ia ‘e mate ‘a e ‘uhilá mo e vaí pe ko ha ‘ikai ha founga ke ma‘u mai ai ha ngaahi fakatau ‘i ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange.

‘Oku fe‘unga nai ho‘omou me‘atokoní mo e vai? Fēfē ‘a kinautolu ‘oku nau fiema‘u ha faito‘o? ‘Oku ‘i ai ha me‘atokoni mo ha vai fe‘unga ke haofaki atu ai mo e fanga monumanu lalata?

Mateuteu atu ki ha ‘ikai lava ‘o mavahe mei ‘api

‘Ikai lava ‘o a‘u ki ‘api

A road closed sign in front of a cracked road

‘I ha fakatamaki fakatu‘upakē, ‘e ala ‘ikai lava ke lele ‘a e ngaahi founga fefononga‘aki fakatokolahí, pea ‘e ala tāpuni ‘a e ngaahi halá mo e ngaahi feitu‘u kaungā‘apí.

Kapau ‘oku ‘ikai lava ke ke ‘alu atu ‘i ho hala angamahení, ‘e anga fēfē ha‘o a‘u ki ai? Ko hai te mo ō? Te mou fetaulaki ki fē kapau ‘oku tāpuni homou hala?

Mateuteu atu kapau ‘e ‘ikai te ke lava ‘o a‘u ki ‘api

Ko ha pau ke fetukutuku

Adult with a grab bag walking with two children

‘E ‘i ai ha ngaahi ‘api, hala mo ha ngaahi tūkui kaungā‘api ‘e ala ‘ikai malu ke kei fai ha nofo atu ai pea ‘e ala fiema‘u ke mou mavahe fakavavevave mei ‘api.

Kapau ‘e fetukutuku homou hala, te mou ō ki fē? Ko e hā ‘a e me‘a te mou ō mo ia? Fefe ‘a e fanga monumanu lalata? ‘Oku fiema‘u nai ‘e homou kaungā‘apí ho‘o tokoni?

Mateuteu atu ki ha fetukutuku

Mate ‘a e ‘uhilá

Plug not plugged into an extension cord

Ko e hā te ke fai kapau ‘e mate ‘a e ‘uhilá ‘i ha ngaahi laui ‘aho? ‘E anga fēfē ha‘amou lava ‘o sio, feime‘atokoni, fakamāfana?

‘E lava ke uesia ‘e he mate ‘a e ‘uhilá ‘a e EFTPOS mo e ngaahi mīsini ATM. Tauhi ha pa‘anga pepa ‘i ‘api, pe ko ha nāunau pe ngaahi me‘a fe‘unga ke mou mo‘ui ai ‘i ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai.

Mateuteu atu ki ha mate ‘a e ‘uhilá

‘Ikai ha vai

A kitchen tap

Fakakaukauloto atu ki ha ‘ikai ‘i ai ha vai ‘i ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai. ‘E anga fēfē ha‘amou kaukau, feime‘atokoni, fakama‘a ‘api? Ko e hā te mou inu?

‘E lava ke uesia ‘a e ngaahi ma‘u‘anga vaí ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē. Tuku tauhi ha vai ke fe‘unga ki ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai.

Mateuteu atu ki ha ‘ikai ha vai

‘Ikai ha telefoni pe ‘initaneti

Phone with no internet connection

Ko e hā te ke fai kapau ‘e maumau ‘a e laine telefoní mo e ‘initaneti? ‘E anga fēfē ha‘amou tauhi ‘a e fetu‘utakí, alea‘i ha fetaulaki pe tauhi ke ma‘u atu ‘a e ngaahi ongoongó mo e fakamatala ‘ea?

‘I he ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeé, ko e lelei tahá ke mou nofo pē ‘i ‘api. ‘Ai ho ‘apí ke hoko ko e feitu‘u fakataha‘angá ia pea fokotu‘u ha feitu‘u kehe telia na‘a ‘ikai ke mou lava ‘o a‘u ki ai.

Mateuteu atu ki ha ‘ikai ha telefoni pe ‘initaneti