‘E kehe ‘a e palani ‘a e fāmili kotoa pē, koe‘uhí ko e feitu‘u ‘oku tau nofo aí, ko hai ‘oku nofo mo kitautolú pea mo hai te nau ala fiema‘u ‘a ‘etau tokoní.

‘I hono fa‘u ‘o ho‘omou palani fakafāmilí, manatu‘i ke fakakau ‘a e tokotaha kotoa pē. Fakakaukau atu ki he ngaahi fiema‘u ‘a e kakai faingata‘a‘ia fakaesinó, kakai matu‘otu‘a angé, fanga ki‘i pēpeé, fānau iikí, fanga monumanu lalatá mo e fanga monumanu kehé.