Ko ho‘omou fanga monumanú ko e fatongia ia ‘o kimoutolu. ‘Oku fiema‘u ke mou fakakau kinautolu ‘i ho‘omou palani mo e teuteu atu ki ha fakatamaki fakatu‘upakeé.

  • Tauhi mo tokateu ha me‘atokoni fe‘unga, vai mo e nāunau ki ho‘omou fanga monumanú ki ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai. Manatu‘i ‘oku fa‘a inu tu‘o lahi ange ‘a e fanga monumanu lalatá ia meí he angamahení, ‘i he taimi ‘oku nau ongo‘i hoha‘a aí.
  • Fakapapau‘i ‘oku ‘i ai ha microchip (faka‘ilonga fakakomipiuta) ‘o ho‘o fanga monumanu lalatá. Lēsisita kinautolu ‘i he New Zealand Companion Animal Register (NZCAR). Tauhi ‘a e ngaahi fakaikiiki fakamuimui taha ki hení pea fakakau ai mo e ngaahi fakaikiiki ki ha tokotaha fetu‘utaki ‘i tu‘a meí he vahefonuá.
  • Toe vakai‘i ‘a e malu‘i ki ho‘o fanga monumanu lalatá ke ‘ilo pe ‘oku fakakau ai ‘a e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakeéé.
  • Kapau ‘e fiema‘u ke mou fetukutuku, mou ō mo ho‘omou fanga monumanu lalatá. Kapau ‘oku ‘ikai malu kiate kimoutolu, ‘oku ‘ikai malu ia kiate kinautolu. Fakapapau‘i ‘e tali ‘e he feitu‘u ‘oku mou fetukutuku atu ki aí ho‘omou fanga monumanu lalatá. Pe ma‘u ‘a e ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí ki he ngaahi fale ta‘uhi‘anga fanga kulií, tauhi‘anga fanga pusí pea mo ha ngaahi mōtele ‘oku nau tali ‘a e fanga monumanu lalatá.
Ko e laini matutaki ki Fafo
Ministry for Primary Industries logo

‘Oku ‘i ai ha fale‘i ‘a e Ministry of Primary Industries (MPI) ki hono teuteu‘i ‘o ha palani ma‘a ho‘omou fanga monumanú. ‘Oku kau ai ‘a e lisi ke fakakakato ki he fa‘ahinga monumanu kehekehe mo e ngaahi fakatamaki fakatu‘upakē kehekehe. Ngāue atu meí he lisí ke fa‘u‘aki ‘a ho‘o palaní.