Fakahoa ho‘omou palaní kiate kimoutolu

‘I hono fa‘u ‘o ho‘omou palani fakafāmilí, manatu‘i ke fakakau ‘a e tokotaha kotoa pē. Fakakaukau atu ki he ngaahi fiema‘u ‘a e kakai faingata‘a‘ia fakaesinó, kakai matu‘otu‘a angé, fanga ki‘i pēpeé, fānau iikí, fanga monumanu lalatá mo e fanga monumanu kehé.