Ko e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ko e me‘a totonu ia ke fakahoko ‘i ha mofuike. ‘Ilo ki he founga ‘o e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú.

Founga ‘o e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú

TŌ ki lalo ‘o tu‘u ‘aki ho ongo nimá mo e tuí. ‘Oku malu‘i ai heni koe mei ha‘o tō ka te ke kei lava ai ‘o nga‘unu holo kapau ‘e fiema‘u.

MALU‘I ho ‘ulú mo e kiá (pe ko ho sinó kotoa kapau ‘e ala lava) ‘i ha lalo tēpile pe tesi kaumālohi (kapau ‘oku laui sitepu si‘i pē meiate koe). Kapau ‘oku ‘ikai ‘i ai ha toitoi‘anga ofi atu, malu‘i ho ‘ulú mo e kiá ‘aki ho ongo umá mo e ongo nimá.

PIKI ke ma‘u ki ho toitoi‘angá (pe ‘i ho tokoto‘angá ke malu‘i ho ‘ulú mo e kiá) kae‘oua kuo tu‘u ‘a e ngalulú. Kapau ‘e fe‘unuaki holo ho toitoi‘angá, nga‘unu fakatatau ai pē mo ia.

Drop, Cover and Hold (姿勢を低く、何かの下に隠れる、動かない) を行う小学生

Founga ‘o e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ‘i he ngaahi tūkunga kehekehe

Person doing Drop Cover and Hold outdoors

Kapau ‘okú ke ‘i tu‘a

Kapau ‘okú ke ‘i tu‘a, nga‘unu ‘o ‘oua na‘a toe laka ange ‘i ha ngaahi laui sitepu si‘i meí he ngaahi falé, ‘ulu‘akaú, ngaahi maama halá mo e laine ‘uhilá, pea Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘u.

People doing Drop, Cover and Hold in elevator

Kapau ‘okú ke ‘i ha lifi (elevator)

Kapau ‘okú ke ‘i ha lifi, Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘u.

‘I he taimi ‘oku tu‘u ai ‘a e ngalulú, feinga ke ke hū ki tu‘a ‘i he fungavaka ofi tahá kapau te ke lava ia ‘i ha founga malu.

Car stopped next to a stop symbol

Kapau ‘okú ke faka‘uli

Kapau ‘okú ke faka‘uli, afe ki ha feitu‘u ‘oku ‘ata‘atā. Tu‘u.

Talitali ai pea kei fakama‘u pē ho letá kae‘oua kuo tu‘u ‘a e ngalulululú.

Ko ‘ene tu‘u pē ‘a e ngalulú, hoko atu mo tokanga pea faka‘ehi‘ehi meí he ngaahi hala fakakavakavá pe ngaahi hala hifongá/hakengá (ramps) he ‘e ngalingali kuo nau maumau.

Person in bed with their pillow over their head

Kapau ‘okú ke mohe

Kapau ‘okú ke ‘i ho mohengá, nofo pē ‘i ho mohengá pea fusi hake ‘a e ‘ū tupenu mo e sipi kafú ke ‘ufi‘ufi‘i koe pea faka‘aonga‘i ho piló ke malu‘i ho ‘ulú mo e kiá.

‘Oku si‘isi‘i ange ha‘o ala lavea kapau te ke nofo pē ‘i ho mohengá.

Person doing Sit Cover and Hold with a cane

Kapau ‘oku ‘i ai hao faingata‘a‘ia fekau‘aki mo ho‘o fefononga‘akí pe ngāue‘aki ha tokotoko

Kapau ‘oku ‘i ai hao faingata‘a‘ia fekau‘aki mo ho‘o fefononga‘akí pe ngāue‘aki ha tokotoko, hifo ki he mā‘ulalo taha te ke lavá pe tangutu ‘i ha sea, mohenga, mo e alā me‘a peheé.

‘Ufi‘ufi ho ‘ulú mo e kiá ‘aki ho ongo nimá fakatou‘osi.

Tauhi ho tokotoko ke ofi atu kiate koe koe‘uhí ke ke lava ‘o faka‘aonga‘i ia ‘i he taimi ‘oku tu‘u ai ‘a e ngalulululú.

Person doing Lock Cover and Hold in a wheelchair

Kapau ‘okú ke faka‘aonga‘i ha me‘a piki ki he lué (walker) pe saliote teketeke (wheelchair)

Kapau ‘okú ke faka‘aonga‘i ha me‘a piki ki he lué pe saliote teketeke, ngāue‘aki ‘a e Loka‘i, Malu‘i pea Piki Ma‘ú (Lock, Cover and Hold).

Loka‘i ‘a e ongo ve‘eteká pea punou ki he mā‘ulalo taha ‘e ala malavá.

Punou pea Malu‘i ho ‘ulú mo e kiá ‘i he lelei taha te ke ala lavá.

Pea Piki Ma‘u kae ‘oua leva kuo tu‘u ‘a e ngalulululú.

Ngaahi Ma‘u‘anga Tokoní

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

‘Ilo ki he ‘uhinga ‘oku hoko ai ‘a e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ko e me‘a totonu ia ke fakahoko ‘i ha mofuiké, ‘i he lau‘itohi fakamatala ko ‘eni ‘i he Lea Faka-Pilitāniá.

Vitio
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Ko e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú ko e me‘a totonu ia ke fakahoko ‘i ha mofuike. Mamata ‘i he ki‘i fo‘i vitiō nounou ko ‘eni ‘i he lea faka-Pilitaniá ke ‘ilo lahi ange ai fekau‘aki mo e Tō, Malu‘i pea Piki Ma‘ú.

Ko e Tau Talahauaga
Cartoon person doing Drop, Cover and Hold

Tukuhifo pea vahevahe atu ‘a e lau‘itohi fakamatala ko ‘ení ki he me‘a ke fai kimu‘a, lolotonga mo e hili ‘o ha mofuike.

Ngaahi fa‘ahinga ‘o e fakatu‘utāmakí

‘Oku lahi ‘a e ngaahi fakatu‘utāmaki fakaenatulá ‘i Nu‘u Sila. Fekumi ki he me‘a ke faí kimu‘a, lolotonga mo e hili ‘a e fa‘ahinga fakatamaki fakatu‘upakē takitaha.