Fakakaukauloto atu ki ha ‘ikai ‘i ai ha vai ‘i ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai. ‘E anga fēfē ha‘amou kaukau, feime‘atokoni, fakama‘a ‘api? Ko e hā te mou inu?

‘E lava ke uesia ‘a e ngaahi ma‘u‘anga vaí ‘i ha fakatamaki fakatu‘upakē. Tuku tauhi ha vai ke fe‘unga ki ha ‘aho ‘e tolu pe lahi ange ai.

Ngaahi tokoni mahu‘inga

Ko hono fakafonu hina ‘o e vaí

Tauhi ho‘omou ngaahi nge‘esi hina vaí mo e nge‘esi hina inú, fufulu kinautolu ke ma‘a pea fakafonu vai. Te mou fiema‘u ha lita vai ‘e tolu ki he tokotaha ki he ‘aho takitaha ‘e mate ai ho‘omou vaí. ‘Oua ‘e faka‘aonga‘i ‘a e ngaahi nge‘esi hina hu‘akaú. ‘Oku faingata‘a ke fufulu kinautolu ke ma‘a pea te nau ala fakatupunga ha‘amou puke. ‘Oua na‘a ngalo ke tauhi ha vai ma‘á e fanga ki‘i pēpeé mo e fanga monumanu lalatá foki.

Tauhi‘anga vai ‘i ha taimi lōloá

Te ke lava ‘o tauhi ha vai inu ‘o a‘u ki ha ta‘u ‘e taha kapau te ke tānaki atu ha kemikale fakama‘a vai (bleach) ‘oku ‘ikai hano nanamu (non-scented). Ngāue‘aki ‘a e vaeua‘i sēpuni tī ‘e taha ki he lita vai ‘e hongofulu kotoa pē pea ‘oua ‘e inu eni ‘i ha haafe houa hili hono fefiohí. Fakahingoa ‘a e fo‘i hina takitaha ‘aki ‘a e ‘aho na‘e fakafonu aí. Tauhi ‘a e ngaahi hiná ‘i ha feitu‘u mokomoko mo fakapo‘uli.

Tauhi ‘a e ma‘u me‘atokoní mo e fakama‘á

Manatu‘i ke tauhi ha vai ki he feime‘atokoní mo e fakama‘a ‘apí foki. Te mou lava ‘o ngāue‘aki ‘a e vai ‘i ho‘omou tangikē vai mafaná, kae toe tauhi foki mo ha vai fakalahi ‘i ha ngaahi koniteina pelesitiki.

Fakapoloka ia

Te mou toe lava foki ‘o fakafonu ha ngaahi nge‘esi poulu ‘aisi kilimi ‘aki ha vai pea tauhi kinautolu ‘i he ‘aisi fakapoloká. Te nau lava ‘o tauhi ‘a e me‘atokoní ke mokomoko kapau ‘oku mate ‘a e ‘uhilá pea ‘e toe lava foki ke faka‘aonga‘i ia ki he inú.

‘Ilo lahi ange fekau‘aki mo hono tauhi ‘o e vaí

Talanoa fekau‘aki mo e ngaahi uesiá

‘E lava ke tokoni ‘a ho‘omou mahino‘i ‘a e ngaahi uesia ‘o ha fakatamaki fakatu‘upakeé ke mou haofaki atu aí. Talanoa mo kinautolu ‘i homou ‘apí pea mou fakakaukau‘i ‘a e me‘a te mou fakahoko ‘i he ngaahi tūkunga ko ‘ení.