Kumi ha ngaahi tali ki ha ngaahi fehu‘i angamaheni mo ha ngaahi solova‘anga ki ha ngaahi palopalema fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert.

‘Ikai ke ma‘u atu ha fakatokanga

Hand holding a phone with an 'X' on it

‘Oku lahi ‘a e ngaahi ‘uhinga ki he ‘ikai ke ke ala ma‘u atu ai ha fekau ‘i he Emergency Mobile Alert. ‘Oku mau tapou atu ki he tokotaha kotoa pē ke fakafalala ki ha ngaahi founga kehekehe ke ma‘u atu ai ‘a e fakamatalá.

Vakai‘i pe ‘oku malava ‘a ho‘o telefoní ‘o ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alert. ‘E ala ‘ilo ia mei he ngaahi fokotu‘utu‘u (settings) ‘i ho‘o telefoní. ‘Oku mau ‘amanaki ko e lahi taha ‘o e ngaahi telefoni na‘e fakatau hili ‘a e 2017 te nau ma‘u atu ‘a e Emergency Mobile Alerts.

‘E toe fiema‘u foki ke ma‘u ‘e ho‘o telefoní ha faka‘ilonga ki he ongó (cell reception) mo e polokalama faka‘ilekitulōnika (software) fakamuimui tahá. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi.

Ko ha ngaahi ‘uhinga kehe ange ki ha ‘ikai ke ma‘u atu ‘o ha fakatokanga ‘e ala kau ki ai ha me‘a ‘oku hoko ki ho‘o telefoní:

  • ‘oku tāmate‘I
  • ‘oku fokotu‘u ia ki he tu‘unga flight mode, pe
  • ‘oku ‘ikai fehokotaki ki he netiueká.

Toutou ma‘u atu ha fakatokanga

Hand holding a vibrating phone with three message notifications that read 'EMA'

Kapau na‘e nga‘unu atu ‘a ho‘o telefoní meí ha netiueka 3G ki he 4G lolotonga ‘o e taimi ‘o hono fakamafola atu ‘o e fakatokangá, ‘e malava ke ke ma‘u atu ha fakatokanga meí he ongo netiueká fakatou‘osi. ‘E hoko ‘a e me‘a tatau kapau na‘á ke fakamo‘ui mo tamate‘i ‘a e tu‘unga flight mode. Pe na‘á ke tāmate‘i pea toe fakamo‘ui ‘a ho‘o telefoní ‘i he lolotonga ‘o e taimi fakamafolá.

‘Oku ‘i ai ha ngaahi telefoni ‘e ni‘ihi ‘oku ‘i ai ha founga fakatokanga kehe ke fili ki ai ‘oku mo‘ui. ‘E lava ke fakatupunga ai heni ‘a e telefoní ke toutou fakatokanga atu ‘i he lolotonga ‘o e fakamafolá. Kapau ‘oku ‘i ai ha fakamanatu ki he fakatokangá ‘i ho‘o telefoní, te ke lava ‘o ‘ilo ia ‘i he ngaahi fokotu‘utu‘u (settings) ‘o ho‘o telefoní. ‘E ala ui ‘a e ngaahi fokotu‘utu‘ú ko e Wireless Alerts, Broadcast Alerts, pe Emergency Alerts.

Pulia ‘a e fekau fakatokangá

Hand holding a phone with two ghosts on it

Kapau na‘á ke ma‘u atu ha Emergency Mobile Alert, ‘e kei lava pē ke ‘ilo‘i ia ‘i ho‘o telefoní.

Ki he ngaahi telefoni Android 

‘Oku kehekehe pē ‘a e telefoni Android takitaha. Ka ‘oku angamaheni hono ma‘u ‘o e ngaahi fakatokanga ki he me‘a fakatu‘upakeé ‘i ho‘o app ki he ‘Messages’.

Hangē ko ‘ení:

  1. ‘Alu ki he Messages app
  2. Kumi ‘a e menu (...) pea fili ‘a e ‘settings’.
  3. Fili ‘a e ‘Emergency alert history’.

Ki he ngaahi telefoni Apple

Kiate kinautolu ‘oku nau faka‘aonga‘i ‘a e iPhone, ‘e ‘i ho‘o ‘notifications‘ ‘a e fakatokangá. Hū ki ho‘o ‘notifications‘ ‘aki ha‘o pae‘i hifo mei ‘olunga ‘i ho‘o telefoní. Kapau te ke tāmate‘i ‘a ho‘o ‘notifications‘, te ke tāmate‘i ai foki mo e fakatokangá.

Fakatokanga Presidential (Presidential Alert)

Hand holding a phone with a notification that reads 'Presidential Alert'

‘Oku ngāue‘aki ‘e he fa‘unga Emergency Mobile Alert ha tu‘unga fakavaha‘apule‘anga. Ko e sēnolo fakamafola ‘oku tau ngāue‘akí ‘oku fa‘a ui ia ko e Presidential Alert ‘i tu‘apule‘anga.

Kuo mau fengāue‘aki mo e kau fa‘u telefoní mo e ngaahi kautaha tufaki netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó ke ngāue‘aki ‘a e ngaahi fo‘i lea ko e Emergency Mobile Alert. Ka ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi telefoni ‘e ni‘ihi tenau ngāue‘aki ‘a e founga ‘a ‘Ameliká ‘a ia ‘oku faka‘ali‘ali mai ia ko e Presidential Alert. ‘Oku fa‘a hoko eni kapau:

  • na‘á ke fakatau ho‘o telefoní kimu‘a ‘i he 2017,
  • na‘á ke fakatau ho‘o telefoní ‘i muli, pe
  • na‘e hū mai ho‘o telefoní ‘i he founga parallel (parallel imported).

Faingofua Hono Ma‘ú (Accessibility)

Cartoon figure of a person

‘E makatu‘unga pē ‘a e faingofua hono ma‘u atu ‘o e Emergency Mobile Alert ‘i he kalasí mo e mōtolo ‘o ho‘o telefoni to‘oto‘ó. Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o nāunau tokoni ki he fanongó (hearing aid), ‘e lava ke fokotu‘utu‘u ‘a e fakatokangá ke ma‘u atu ‘i ho‘o nāunau tokoni ki he fanongó.

Ongo ‘o e fakatokangá

Loudspeaker icon

‘Oku ngāue‘aki ‘a e ongo ki he Emergency Mobile Alert ‘o makatu‘unga ‘i he tu‘unga fakavaha‘apule‘angá. Neongo ‘e ala fakamanavahé pe fakahoha‘a, na‘e fili ia ke tohoaki‘i ‘aki ho‘o tokangá he ‘oku ‘ikai fakafiemālie ki he telinga ‘o e tangatá.

Pe ‘e lava ho‘o telefoni to‘oto‘ó ‘o tuku atu ha ongo ki ha fekau fakatokanga ‘e makatu‘unga ia ‘i he fa‘ahinga mo e mōtolo ho‘o telefoní. ‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi kautaha telefoni ‘e ni‘ihi ‘oku ‘ikai kenau faka‘atā ke ta‘omia ‘e he ngaahi fakatokangá ‘a e tu‘unga fakalongolongó.

Ma‘u atu ‘o ha fakatokanga lolotonga ‘o e faka‘ulí

Car and a stop sign with an arrow pointing to it

Kapau ‘okú ke lolotonga faka‘uli, ‘oku totonu ke ke afe ‘o vakai‘i ‘a e fekaú ‘i he taimi pē ‘oku malu ai ke fakahoko ‘ení. Kapau ‘oku ‘i ai ha‘o pāsese, kole ange ke ne lau ‘a e fakatokangá ‘i he taimi pē ko iá. ‘Oua na‘á ke feinga ke lau ‘a e fakatokangá lolotonga ho‘o faka‘ulí.

Ma‘u Atu (Coverage) ‘o e Emergency Mobile Alert

Cell tower broadcasting a signal

‘Oku totonu ke ngāue ‘a e Emergency Mobile Alert ‘i he ngaahi feitu‘u ‘oku lava ai ha fehokotaki ki he netiueka telefoni to‘oto‘ó. Meimei ko e 97% ‘o e ngaahi feitu‘u ‘oku nofo‘í ‘oku nau fehokotaki ki he netiueka telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku ngāue ‘a e ngaahi kautaha telefoni to‘oto‘ó ‘i he taimi kotoa pē ke fakalelei‘i ‘a e lava ‘o fehokotaki ki he telefoni to‘oto‘ó.

Wi-fi ki he telefoní (Wi-fi calling)

Wi-fi icon

‘Oku ngāue‘aki ‘e he Emergency Mobile Alert ‘a e netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó (cell reception) pea ‘oku ‘ikai fakamafola atu ia ‘o ngāue‘aki ‘a e Wi-fi ki he telefoní.

Ngaahi telefoni lainí mo e satelaité

Landline phone in front of a satellite

‘Oku faka‘aonga‘i ‘e he Emergency Mobile Alert ‘a e ngaahi netiueka ki he telefoni to‘oto‘o ‘a Nu‘u Silá. ‘E toki lava pē ke fakamafola ‘a e ngaahi fakatokangá ki he ngaahi telefoni to‘oto‘o ‘oku nau malava ke ma‘u atu iá.

Malava ‘e he Starlink mo e satelaité ke fehokotaki mo e ivi ngāue ‘o e netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó

Satellite connecting to Earth

Te ke toki lava pē ‘o ma‘u atu ha Emergency Mobile Alert kapau te ke ma‘u atu ha faka‘ilonga netiueka ki ho‘o telefoni to‘oto‘ó. ‘I he lolotonga ní ‘oku toki lava pē ‘e he Starlink ‘o ‘oatu ‘a e fehokotaki‘anga ki he ‘initanetí, kae ‘ikai ko ha faka‘ilonga netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku mahino kiate kimautolu ‘oku lolotonga ngāue ‘a e Starlink ke lava ‘o fehokotaki ‘a e satelaité mo e ivi netiueka ki he telefoni to‘oto‘ó. ‘Oku mau ‘ilo ‘oku ‘i ai ‘a e kautaha fakahoko satelaite ‘e taha (Lynk World) ‘okú ne lolotonga fakahoko atu ‘a e sēvesí ni.

Fakamole ‘o e Emergency Mobile 

Cash with an 'X' in front

‘Oku ta‘etotongi pē ‘a hono ma‘u atu ‘o ha Emergency Mobile Alert. ‘Oku ‘ikai ha‘o fakamole ‘a ‘au ki ai. ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ke tukuhifo ha app pe lēsisita ki ha sēvesi totongi.

Emergency Mobile Alert (Fakatokanga Telefoni ki ha Fakatamaki Fakatu‘upakē)

‘Ilo fekau‘aki mo e Emergency Mobile Alert. ‘Oku tauhi ‘e he Emergency Mobile Alerts ke malu ‘a e kakaí. ‘Oku fakamafola atu ‘a e ngaahi fakatokangá ki he ngaahi telefoni kotoa pē ‘oku malava ke nau ma‘u atu iá meí ha ngaahi taua telefoni to‘oto‘o tu‘upau.